Ukraina struktuursed reformid

Projekti eesmärgiks on toetada erinevaid struktuurseid reforme Ukraina
ühiskonnas, eelkõige infotehnoloogia arengu, administratiivse
läbipaistvuse ja korruptsiooniga võitluse ning hariduse edendamise
valdkonnas.

Projekti käigus toimuvad vastastikud õppevisiidid Eestisse ja
Ukrainasse. Näiteks esimese visiidi käigus tutvuvad Ukraina eksperdid
Eesti kogemusega e-riigi arendamises, saavad võimalikult laiapõhjalisema
ülevaate erinevatest kasutusel olevatest avalikest e-teenustest, eeskätt
kohalikes omavalitsustes. Teise visiidi käigus Kiievisse tutvustavad
Eesti eksperdid Ukraina kolleegidele ja avalikkusele Eesti kogemust
ümarlaudade ja avalike kohtumiste käigus. Samuti tutvuvad nad Ukrainas
töös olevate projektidega e-valitsemise valdkonnas ning annavad nõu.

Projekt kasvas välja pikkaajalisest koostööst, mis on olnud Avatud Eesti
Fondi ja Ukrainas tegutseva International Renaissance Foundation’i vahel
e-valitsemise arendamise teemal. Programmi “Ida-Ida” raames Eesti
eksperdid on käinud erinevates Ukraina piirkondades nõustamas kohalike
valitsusväliseid organisatsioone ja avaliku sektori esindajaid
e-teenuste ja muude IKT võimaluste kasutusse võtmisel läbipaistva
avaliku halduse ja demokraatliku valitsemise põhimõtete juurutamiseks.

Üks sellistest projektidest on toimunud aastal 2010 Ivano-Frankivski
oblasti valitsuse ja Ivano-Frankivski linna toetusel. Eestipoolseks
projektijuhiks oli Jevgeni Krištafovitš (all on lingid ukrainakeelsetele
uudistele, mis käsitlesid projekti raames toimunud kohtumisi):
http://www.youtube.com/watch?v=ueOBXQPbx0Q&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=WwBc5h6N2oc&feature=player_embedded

Aprillis 2010 International Renaissance Foundation’i ja Ukraina
valitsuse ühisprojekti tulemusena asutati Ukraina Riikliku E-halduse
Keskus (http://nc.gov.ua/), mille koolitab, konsulteerib, pakkub
nõustamist ja tehnilist tuge riiklike ja KOV asutustele, aga ka
ettevõtetele ja kodanikeühendustele e-valitsemise arendamisel ning
e-teenuste kasutusse võtmisel.

Keskus on huvitatud väliskogemuse uurimisest ja selle vahendamisest oma
partneritele riigi sees. Kuna Ukraina on võrreldes Eestiga väga suur
riik ja e-teenuste kasutamine on erinevates piirkondades väga erineval
tasemel, keskus soovib keskenduda just kohalikul tasemel e-teenuste
arendamisele läbi koostööprojektide teiste riikidega.

IKT lahenduste ja e-teenuste kasutamine Ukrainas on piirkonniti väga
erinev. Samas tuleb nentida, et ka kõige kiiresti arenevates
piirkondades on saavutused selles valdkonnas võrreldes Eestiga väga
tagasihoidlikud. Valitsuse soov tegeleda selle teemaga
tsentraliseeritult ja pakkuda piirkondadele tuge riikliku struktuuri –
E-halduse Keskuse – kaudu annab lootust, et vastavad projektid toovad
riigile ja kogukonnale reaalset kasu.

Konsulteerides Ukraina Riikliku E-Halduse Keskuse ekspertidega piirduti
käesoleva projekti raames järgmiste teemadega:
– kohalikud e-teenused eelkõige hariduses ja kommunaalhalduses;
– IKT lahendused politseitöö, liikluskorralduse, planeerimise jm
seotud valdkondades;
– elektrooniline riigihangete korraldus ja selle järelevalve;
– turvaline andmevahetus erinevate andmebaaside vahel, X-tee.

Projekti kasutegur seisneb selles, et e-valitsemise eksperdid Ukrainast
saavad võimalikult laiema pildi Eestis kasutusel olevatest e-teenustest
ja IKT lahendustest avalikus sektoris neid huvitavates valdkondades ja
seejärel koos Eesti ekspertidega koostavad edaspidise koostöö kava, mis
näeb ette uusi projekte juba spetsiifilisemalt.

2015. aastal peamiselt Ivano-Frankivski oblastis tegutseva
kodanikeühendusega “Etalon” alustatud projektiga “Haldusteenuste
kvaliteedi ja efektiivsuse tõstmine kogukonna ja võimu koostöö kaudu”
keskenduti erinevate Ukraina oblastite haldusteenuste kättesaadavuse ja
kontrollitavuse parandamisele. Projekti toetas Euroopa Komisjon ning
selle eesmärgiks oli lihtsustada juurdepääs avalikele teenustele ning
teha neid läbipaistvateks, kasutades selleks teiste riikide kogemusi.
Lisaks Eestile projektis osalesid ka Poola, Slovakia ja Ungari.