Kodanikeühenduste arendamine Venemaal

Projekti eesmärgiks on toetada kodanikeühendusi Venemaal, kes tegelevad
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse küsimustega, arendada nende
tegevust, koolitada eksperte ning pakkuda rahvusvahelist tugi nende info
ja kogemuste levitamiseks.

Üheks Euroopa Algatuste Keskuse poolt rakendavaks meetmeks on tutvustada
Venemaa kodanikeühenduste esindajatele e-riigi toimimise põhimõtteid ja
parimaid näiteid nii e-kaasamise, kui ka igapäevaste e-teenuste
rakendamise valdkonnast. Projekti tulemusena pidi suurenema osalejate
suutlikus teha koostööd infoühiskonna edendavate projektide arendamisel,
ja nende edasise tegevuse läbi suureneda ka Venemaa avalikkuse
teadlikkus e-riigi põhimõtetest.

Projekti raames toimunud õppevisiidi käigus delegatsioon külastas
DEMO-keskust, kus sai üldise ülevaate Eestis kasutusel olevatest
populaarsematest e-teenustest; kohtus Vabariigi Valimiskomisjoni
sekretariaadijuhatajaga, üleriigilise kampaania “Teeme ära”
esindajatega, külastas Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutust,
IT-kolledžit, Tallinna Tehnikaülikooli, Registrite ja Infosüsteemide
keskust, kus tutvus eelkõige e-äriregistri ja majandusaasta aruannete
internetis esitamise lahendustega; uuris munitsipaalsete e-teenuste
süsteemi Tallinna Transpordiametis ja Linnaplaneerimise ametis, ning
võttis osa E-riigi Akadeemia konverentsilt “E-valitsuselt avatud
valitsemisele”.

Osalejate põhihuvi oli seotud interneti teel valimiste korraldamise
kogemusega, e-teenustega munitsipaaltasandil ja IT-hariduse arenguga.
Kuna Venemaal täna veel puudub vajalik infrastruktuur universaalsete
e-teenuste arendamiseks (eelkõige registrite andmevahetuse efektiivsus),
ei ole võimalik rääkida sellest, et Eesti kogemust võiks seal täies
ulatuses rakendada. Samas demokraatlike poliitiliste jõudude ja
vabaühenduste esindajad on väga huvitatud Eesti e-arengu
tundmaõppimisest, et õppida vigadest ning parimatest kogemustest.

Projekti toetas Avatud Eesti Fond.