Euroopa Liidu tulevikudebatt

Käesoleva projekti eesmärgiks on arendada üle-euroopalist avalikku
arutelu Euroopa Liidu tuleviku kohta kuhu kaasatakse palju erinevate
sihtrühmade inimesi, et kaardistada võimalikult laiahaardeliselt kogu
ühiskonna poliitilisi ootusi.

Debatt käsitleb Euroopa Liidu institutsionaalset ja majanduslikku
tulevikku ning EL’i integratsiooni- ja arenguvõimalusi pärast Brexiti.
Projekti raames toimuvad erinevad avalikud arutelud, fookusgrupid,
simulatsioonid ja seminarid, mille eesmärgiks on välja selgitada Eesti
kodanikkonna hoiakuid edasise Euroopa Liidu integratsiooni osas ning
anda objektiivne hinnang Euroopa poliitilistele tulevikustsenaariumitele
läbi Eesti inimeste ootuste prisma.

Samuti on väga oluline pidada dialoogi teiste Euroopa Liidu rahvaste
esindajatega ning leida ühisosa mis võimaldab ajaloolise ühise Euroopa
projektiga edasi minna. Selleks me osaleme erinevates üle-euroopalistes
mõttekodades ja algatustes, mille eesmärgiks on ühise ja laiema arutelu
arendamine.

Me usume, et kogu oma ajaloo vältel suurima usalduskriisiga silmitsi
seisva Euroopa Liidu jaoks on vaja välja töötada toimivaid mehhanisme ja
vastutusrikka poliitika, mis seab ühised eesmärgid, olgu nad seotud
finants-majandusliku, geopoliitilise või sõjalise julgeolekuga, iga
riigi rahvuslikest huvidest kõrgemale. See omakorda eeldab rahvaste
tihedat vastastikku koostööd ja uusi kokkuleppeid.