Põhikiri 

 

Kinnitatud asutamislepinguga 20. märtsil 2006 ja muudetud üldkoosoleku otsusega 10. mail 2012.

I     ÜLDSÄTTED

 1. Mittetulundusühing Euroopa Algatuste Keskus (edaspidi: Ühing) on avalikes huvides tegutsev organisatsioon, mille asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn.
 2. Ühingu eesmärgiks on:
  a) Euroopa Liidu poliitikate uurimine ja kodanike kaasamine poliitikate kujundamisse;
  b) Euroopa Liidu naabrusriikide arengu ja koostööle kaasaaitamine;
  c) Euroopa Liidu kodanikega toimuva teabevahetuse paremustamine.

 

II      LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 1. Ühingu liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid.
 2. Ühingu liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtorganitelt igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta.
 3. Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksu suurused kinnitab üldkoosolek.
 4. Ühing ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele.

 

III    JUHTIMINE

 1. Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek, kus võivad osaleda kõik ühingu liikmed.
 2. Ühingu juhatus valitakse kolmeks aastaks ja sinna kuulub üks kuni seitse liiget, kelle valib üldkoosolek.
 3. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele ning juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole liikmetest.
 4. Juhatus korraldab ühingu tegevust, muuhulgas korraldab ühingu liikmete vastuvõtmise ja väljaarvamise.
 5. Üldkoosolek võib määrata revisjoni või audiitorkontrolli juhatuse ametiajaks.

 

IV     MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS

 1. Ühing võib anda välja stipendiume ja tegeleda majandus- ning koolitustegevusega.
 2. Ühingul on õigus astuda teiste ühingute või liitude liikmeks.
 3. Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist vara üle samalaadsete eesmärkidega mittetulundusühingule või sihtasutusele või avalik-õiguslikule juriidilise isikule.